U Ba?kom Monoštoru 29. 7. 2014. u okviru prekograni?nog IPA projekta WILDCOND, JP “Vojvodinašume” i Nacionalni park “Dunav-Drava” iz Ma?arske predstavili su kona?ne rezultate dobijene razvijanjem i sprovo?enjem zajedni?kih sistema pra?enja i zaštite ugroženih vrsta riba. U prostorijama Šumske uprave “Kozara” Ba?ki Monoštor održana je ihtiološka radionica i koordinacioni sastanak projektnog kome je prisustvovalo 14 u?esnika.

Osim predstavnika domaćina I Nacionalnog parka “Dunav-Drava” stručnjaci sa prirodnomatematičkog fakulteta iz Novog Sada vođeni prof. Brankom Miljanovićem predstavili su rezultate istraživanja sprovedenih kod vodećeg partnera JP”Vojvodinašume” Petrovaradin, dok su gosti iz Mađarske predstavili rezultate manje obimnih istraživanja sa mađarske strane.  

Tokom radionice učesnici su bili upoznati sa rezultatima Studije o Zdravstvenom stanju i zaštiti odabranih NATURA 2000 vrsta riba na ribarskom području “Gornje Podunavlje” i “Dunav-Drava”, a u okviru WILCOND projekta.

Nakon prezentacija predstavnika Društva za zaštitu i proučavanje riba iz Novog Sada povela se i uspešna diskusija i razmenjivanje iskustava stečenih tokom sprovođenja istraživanja.

Održan je i koordinacioni sastanak projekta koji je završen lepim druženjem na lokalnoj čardi u Gornjem Podunavlju.