Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria u saradnji sa mrežom zašti?enih podru?ja Parkovi Dinarida okupila je od 24. do 26.02.2016. godine u li?kom Pe?inskom parku “Grabova?a”  predstavnike preko 60 zašti?enih podru?ja iz regiona Dinarida na radionici o unapre?enju odnosa sa lokalnim stanovništvom. Radionica je bila posve?ena uspostavljanju mehanizama za pra?enje stepena saradnje izme?u zašti?enih podru?ja i lokalnih zajednica, kroz odre?ivanje indeksa interakcije i definisanje mera za njegovo pove?anje.

Osim radionice na kojoj su učestvovale predstavnice JP “Vojvodinašume”, Radmila Šakić Peurača i Biljana Latić održan je i  sastanak Upravnog odbora i Generalna skupština Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida, na kojoj su članovi ove međunarodne asocijacije primili JP”Vojvodinašume”Petrovaradin kao upravljača Specijalnog rezervata prirode”Gornje Podunavlje” u članstvo asocijacije.

U SRP”Gornje Podunavlje” će se posebno definisati program poboljšanja komunikacije s lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u upravljanje kako bi lokalno stanovništvo moglo osetiti društveno ekonomske koristi od života u zaštićenom području. Akcenat se daje i na razvoju posebnih edukativnih programa za školsku decu.

Cilj ovog projekta je unapređenje kvaliteta života ljudi koji žive ili gravitiraju na teritoriji zaštićenih područja, kroz promociju održivog korišćenja prirodnih resursa, sprovođenje zajedničkih inicijativa sa lokalnim stanovništvom i poboljšanje politika zaštite i valorizacije prirodnih dobara.

Mreža Parkovi Dinarida nakon ove generalne skupštine broji 63 člana.