Stigli su jeleni u vojvo?anska lovišta.

To je rezultat selekcije koja je trajala više od 20 godina i sada je kona?no preduze?e Vojvodinašume po?elo da naseljava lovišta visokokvalitetnim grlima jelenske divlja?i. Javno preduze?e "Vojvodinašume" je odmah po osnivanju konstituisalo Centar za oplemenjeni uzgoj jelenske divlja?i "Štrbac", koji se nalazi u lovištu Kozara šumskog gazdinstva Sombor u Ba?kom Monoštoru.

Ovde su selekcionisani potomci najkvalitetnijih grla, a sada su se stekli uslovi da iz Centra budu preseljeni najperspektivniji mladi jeleni u druga lovišta.

Programom naseljavanja donetim 2015. godine je predviđeno da u narednih pet godina bude preseljeno 14 do 16 biloški najvrednijih jedinki. Ovaj program počeo je da se ostvaruje 29. 3. preseljenjem prve grupe mladih jelena starosti tri do sedam godina u lovište Karakuša, a nastavljen preseljenjem druge grupe u Deliblatsku peščaru.

Kompletan postupak uspavljivanja, obeležavanja, markiranja, uzorkovanja krvi, kao i prevoz, uspešno je realizovan sopstvenim stručnim kadrovima.