Šumsko gazdinstvo Sombor obaveštava da je još jedna lovna sezone na visoku divlja? pred nama. Zbog toga se apeluje na korisnike podru?ja da radi uspostavljanja neophodnog mira za vreme rike jelena, u periodu od 25. avgusta 2016. do 25. septembra 2016. godine zabranjuje se kretanje kroz lovište „Kozara“ i „Apatinski rit“, a dozvoljeno je samo u terminu od 8 do 15 sati.

Tako?e apeluje se da u periodu lovne sezone od 1. septembra 2016. do 1. marta 2017. godine gra?ani pomognu u održavanju neophodnog reda i mira u lovištu, odnosno da se kretanje izletnika, ribolovaca i drugih van utvr?enih staza u lovištu svede na minimum i tako spre?e eventualne nezgode prilikom odstrela divlja?i.