Kozara

  • U Bačkom Monoštoru 29. 7. 2014. u okviru prekograničnog IPA projekta WILDCOND, JP “Vojvodinašume” i Nacionalni park “Dunav-Drava” iz Mađarske predstavili su konačne rezultate dobijene razvijanjem i sprovođenjem zajedničkih sistema praćenja i zaštite ugroženih vrsta riba. U prostorijama Šumske uprave “Kozara” Bački Monoštor održana je ihtiološka radionica i koordinacioni sastanak projektnog kome je prisustvovalo 14 učesnika.