Štampa
SRP Gornje Podunavlje
Pogodaka: 2033

Flora

Panonski florni elementi

Pontski elementi flore

Subatlantski elementi flore 

Submediteranski elementi fore

Srednjeevropski i evropski florni elementi

Cirkumpolarni florni elementi

Adventivne vrste – Neofite

Vodena i mo?varna vegetacija