Specijalnim rezervatom prirode „Gornje podunavlje“, od proglašenja jula 2001.godine, upravlja JP“Vojvodinašume“ Petrovaradin.

Zaštita prirodnih vrednosti

Zašti?ena podru?ja su izložena uticaju  prirodnih i antropogenih faktora. U cilju o?uvanja njihove biološke raznovrsnosti, funkcija, opštekorisnih vrednosti i  osiguranja održive upotrebe njihovih resursa od strane ?oveka, potreban je konsenzus izme?u razli?itih vlasnika, korisnika i interesnih grupa. Proces uklju?uje opisivanje sadašnjeg stanja, odre?ivanje ciljeva i poduzimanje potrebnih aktivnosti da bi se ciljevi ostvarili.

Javno preduze?e „Vojvodinašume“  upravlja podru?jem Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ u cilju njegove dugoro?ne zaštite i o?uvanja, a na dobrobit lokalnog stanovništva i budu?ih generacija. U tu svrhu izra?uje se desetogodišnji plan upravljanja zašti?enim podru?jem i godišnji programi upravljanja Specijalnim rezervatom prirode „Gornje Podunavlje“ u kojima su navedene slede?e aktivnosti upravlja?a:

 • Izrada planskih dokumenata i dokumenata upravljanja
 • ?uvanje i nadzor,pra?enje stanja
 • Saradnja sa korisnicima i interesnim grupama
 • Zaštita i o?uvanje prirodnih vrednosti
 • Mere zaštite i koriš?enja prirodnih resursa
 • Razvojne aktivnosti
 • Nau?no- istraživa?ke aktivnosti
 • Kulturne, obrazovne, turisti?ko-rekreativne delatnosti
 • Projektne aktivnosti
 • Ure?ivanje i opremanje podru?ja
 • Me?unarodna saradnja