Štampa
SRP Gornje Podunavlje
Pogodaka: 2242

U okviru SRP „Gornje Podunavlje„ zaštićene su sledeće vrste riba:

Familija  Cyprinidae – šarani

Familija  Cobitidae - vijuni

Familija Percidae - grge?i

Zaštitom prvog stepena smatra se zabrana korišćenja , uništavanja i preduzimanja drugih aktivnosti kojima bi se mogle ugroziti divlje vrste biljaka i životinja zaštićene kao prirodne retkosti i njihova staništa. Zabranjeno je uništavanje , hvatanje, zarobljavanje , ubijanje ili ozleđivanje zaštićenih vrsta , kao i izvoz istih ili prepariranje i drugi načini korišćenja.

Shodno Uredbi o zaštiti, staništa riba nisu obuhvaćena  režimom I stepena zaštite.

Područje režima II stepena zaštite  obuhvata stare tokove Dunava, mrtvaje, bare i ritske šume u kojima je obavezno:

Dozvoljeno je:

Zabranjeno je:

Područje  režima III stepena zaštite obuhvata reku Dunav  od 1433. do 1367+500.km njegovog toka , gde su dozvoljeni svi vidovi ribolova u koritu Dunava.

Imajući u vidu status prirodnog dobra u okviru planiranih višegodišnjih istraživanja kao baze za sprovođenje naloženih mera zaštite i unapređivanja faune riba, naučnim radnicima biće omogućena realizacija verifikovanih istraživačkih tema , putem naučno-istaživačkog ribolova.

Posebnim projektima biće obuhva?ena ispitivanja: 

Na osnovu praćenja zdravstvenog stanja faune riba koja će se vršiti minimalno dva puta  godišnje ili više puta po potrebi, organizovaće se sanitarni ribolov u skladu sa utvrđenom procedurom.

Na osnovu rezultata ispitivanja alohtonih vrsta i statistike ulova iz predhodnih godina  ukoliko se ukaže potreba obezbediđe se selektivni ribolov ovih vrsta. O vremenu, mestu i dužini trajanja selektivnog ribolova, ukoliko se za njim ukaže potreba, biće obavešteni Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine, kao i zainteresovana udruženja sportskih ribolovaca. Selektivni ribolov za razliku od privrednog ribolova koji se može obavljati samo u Dunavu, po potrebi može se obavljati na celom zaštićenom području, uz korišćenje alata za privredni ribolov.

S obzirom na to da je Dunav kao najveći i najvažniji vodotok u okviru SRP  „Gornje Podunavlje„ samo delom u našoj zemlji, intervencije u cilju zaštite riba su otežane. Svode se uglavnom na zaštitu od zagađenja, zaštitu akcidentnih slučajeva izliva nafte i njenih derivata, ispuštanja ulja iz brodova i sl.Takođe usled poremećenih odnosa ihtiofaune (odnos grabljivih i drugih vrsta riba), može doći do prenamnoženosti određenih vrsta koje tada postaju bioagresori. Ovaj problem može se rešiti povremenim kontrolnim izlovom i utvrđivanjem kvalitativnog i kvantitativnog parametra (odnos vrsta i njihova brojna zastupljenost).

Uglavnom, mere zaštite ribljeg fonda mogu se svesti na sledeće aktivnosti:

Takođe , neke od mera koje bi trebalo preduzeti su:

Paralelno sa ovim merama i shodno veličini zaštićenog prirodnog dobra angažovana je čuvarska služba od 6 čuvara sa dvadesetčetvoročasovnim radnim vremenom sa dogovorenim rasporedom čuvanja i obilaska terena. Iz redova zaposlenih biće u periodu mresta uključeni i čuvari sa privremenim rešenjem , kao i čuvari – volonteri iz udruženja sportskih ribolovaca, jer Zakon o ribarstvu to dozvoljava, ali samo uz prisustvo čuvara od strane Upravljača.