Rešenjem o izmenama i dopunama Rešenja o odre?ivanju ribarskih podru?ja  („ Službeni glasnik  R.Srbije „ , br.53/2000) , ribolovne vode zašti?enih prirodnih dobara su izdvojene iz ribarskih podru?ja. Na taj na?in su ribolovne vode SRP „ Gornje Podunavlje „  izuzete iz ribarskog podru?ja „Dunav I „ .

Shodno Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o ribarstvu, Upravlja?   je  na osnovu Programa zaštite i razvoja SRP  „Gornje Podunalje„   za period 2006 – 2011, doneo  i srednjero?ni program razvoja unapre?enja i koriš?enja  faune riba u ovom ZPD. Godišnji programi zaštite , unapre?enja i koriš?enja faune riba su razrada i konkretizacija planiranih aktivnosti.

Za celo podru?je Rezervata propisane su opšte mere zaštit  koje obezbe?uju o?uvanje staništa riba, što  podrazumeva:

 • Ograni?enu i strogo kontrolisanu  upotrebu hemijskih   sredstava u poljoprivredi i šumarstvu
 • Usaglašavanje gazdovanja  šumama sa potrebama  o?uvanja  vlažnih  staništa
 • Pra?enje  i obezbe?ivanje kvaliteta vode koji omogu?ava  opstanak  živog sveta plavne zone
 • Zaustavljanje  daljeg  širenja  plantažnih  zasada  topola na ra?un vlažnih staništa
 • O?uvanje  i zaštitu  prirodnih  plodišta
 • Povezivanje prirodnih plodišta  sa  Dunavom  i obezbe?enje  prirodnog  režima  plavljenja   i cirkulacije  vode kroz ritove
 • Zabranu otvaranja pozajmišta  peska, gline  i šljunka
 • Zabranu isušivanja  plavnih  staništa
 • Zabranu formiranja  deponija  ?vrstog i te?nog otpada kao i  zaštitu  vrsta  riba i njihovih populacija, što podrazumeva :
 1. Poribljavanje  autohtonim vrstama  riba
 2. Zabranu unošenja  alohtonih  vrsta  riba
 3. Izlov  alohtonih vrsta riba sa  prirodnih plodišta  i voda Rezervata
 4. Preduzimanje  preventivnih   i  represivnih   radnji  radi  zaštite  ribljeg  fonda od  krivolova
 5. Sprovo?enje  lovostaja
 6. Primenu  Pravilnika  o sredstvima i  alatima  za ribolov
 7. Mogu?nost sprovo?enja  razli?itih  vidova  ribolova , zavisno  od režima zaštite
 8. Zabranu  ulova  ugroženih  vrsta  riba i  vrsta koje su prirodne  retkosti, po  Uredbi o zaštiti prirode.

U okviru SRP „Gornje Podunavlje„  trajno su zašti?ene slede?e vrste:

Ribe:

 • Moruna – Huso huso
 • Linjak – Tinca tinca
 • Zlatni karaš – Carassius carassius
 • ?ikov – Misgurnus fossilis
 • Sve vrste roda – Endotomyzon spp.
 • Sve vrste roda – Lampetra spp.
 • Veliki vretenar – Zingel  zingel
 • Mali vretenar – Zingel  streber

Rakovi:

 • Rak re?ni – Astacus astacus
 • Rak poto?ni – Austropotamobius torrentium

Mere  zaštite ribljeg fonda su:

 • Spre?avanje prenamnožavanja vrsta koje se hrane ikrom, larvama, mla?i i odraslom ribom;
 • Poribljavanje autohtonim vrstama riba;
 • Sakupljanje obolele i uginule ribe radi suzbijanja širenja zaraze (U slu?aju pojave masovnog oboljenja ili uginu?a ribe zajedni?ke aktivnosti sa stru?nim, nadležnim organima) 

Paralelno sa ovim merama i shodno veli?ini zašti?enog prirodnog dobra angažovana je  ?uvarska služba od  5 ?uvara  sa dvadeset?etvoro?asovnim radnim vremenom sa dogovorenim rasporedom ?uvanja i obilaska terena.

U periodu mresta u rad ?uvarske službe uklju?eni su i ?uvari sa privremenim rešenjem, kao i ?uvari – volonteri iz  udruženja rekreativnih ribolovaca.