1. Obilazak šetne staze Štrbac - slatinsko-livadska prostranstva

Program obuhvata prezentaciju Rezervata i obilazak edukativne staze uz pratnju stru?nog vodi?a. Edukativna staza opremljena je dvojezi?nim info-tablama (srpski/engleski), osmatra?nicom sa pogledom na baru Šarkanj koja je gnezdilište velikog broja ptica mo?varica i odmorištem. Staza prati mozai?ni raspored eko-sistema te pruža posetiocu nesvakidašnji doživljaj prostranstva izgubljenih slatina i vlažnih livada. 

Trajanje programa 1,5 – 2 sata.

2. Obilazak šetne staze Karapandža – starim tokovima Dunava

Program obuhvata prezentaciju rezervata i eko-?as u Eko centru „Karapandža“, obilazak edukativne staze uz pratnju stru?nog vodi?a. Eko centar kapaciteta 50 osoba opremljen je sredstvima za vizuelnu prezentaciju vrednosti Rezervata, toaletnim ?vorom, stolovima i klupama za odmor. Edukativna staza opremljena je info-tablama na srpskom jeziku i odmorištem. 

Trajanje programa  4 sata.

Dodatna ponuda aranžmanu:

  • Veslanje kanuima – kanui kapaciteta 2 osobe (raspoloživo 8 kanua) sa potrebnom prate?om opremom
  • Iznajmljivanje bicikala – bicikli za odrasle i decu sa prate?om dodatnom opremom

3. Obilazak šetne staze Bestrement sa posetom tradicionalnom ribaru – poplavno podru?je nekad i sad

Program obuhvata prezentaciju rezervata, obilazak edukativne staze Bestrement uz pratnju sru?nog vodi?a, obilazak hranilišta za orla belorepana, posetu tradicionalnom ribaru sa upoznavanjem starih ribarskih alata i na?ina tradicionalnog ribarenja na Dunavu. 

Trajanje programa 4 sata.

4. Vožnja katamaranom  Dunavom

Vožnja katamaranom Dunavom za grupe do 12 osoba završava na lokalitetu „Lava?“ posetom tradicionalnom ribaru. Posetioci upoznaju stare ribarske alate i na?ine tradicionalnog ribarenja na Dunavu.

Trajanje programa: 3 sata

katamaran.jpg ponuda-dunav.jpg ponuda-dunav3.jpg

Nakon programa obilaska šetne staze Štrbac i šetne staze Karapandža preporu?uje se nastavak turisti?kog programa organizovan od strane lokalnog stanovništva – UG “Podunav“Ba?ki Monoštor (Kontakt – Zdenka Miti?, 063/8938128)

  • Poseta etnoku?i „Mali Bodrog“ uz kulturoumetni?ki program folklornog društva iz Ba?kog Monoštora
  • Obilazak p?elarskog doma?instva Periški?
  • Poseta zanatlijama – tradicionalni zanati (?amdžija, rogozar, klompar i kova?)

Nakon programa obilaska šetne staze Bestrement i vožnje katamaranom preporu?uje se: 

  • Opcija 1: nastavak turisti?kog programa organizovan od strane TO Apatin – razgledanje grada Apatina i ru?ak na lokalnoj ?ardi (Zlatna kruna)
  • Opcija 2: ru?ak kod tradicionalnog ribara na Dunavu - lokalitet „Lava?“ (kontakt Dušan Medi? 063/590684) i potom nastavak turisti?kog programa organizovan od strane TO Apatin – razgledanje grada Apatina

Ponuda je predvi?ena za grupe do 50 osoba. U slu?aju ve?ih grupa posetioci se dele u dve manje grupe.